Hunter S. Thompson's ashes go boom

Bye, bye Gonzo